สภาท้องถิ่น- บุคลากรสภาท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล : นายวงเวียน กองลุน
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาล
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายสำราญ ชัยบุตรดี
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาล
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายพัฒน์พงษ์ ถิ่นยางคำ
ตำแหน่ง : สท.เขต๑
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายทองพูน ลือเรื่องวงษ์
ตำแหน่ง : สท.เขต๑
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายสันทัด แสงโฮง
ตำแหน่ง : สท.เขต ๑
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายราชันย์ เนื่องคันธีร์
ตำแหน่ง : สท.เขต ๑
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายอิสสรา ชะเสพล
ตำแหน่ง : สท.เขต ๒
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายฮ่วน ไร่ขาม
ตำแหน่ง : สท.เขต ๒
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายชัยยงค์ สีสมน้อย
ตำแหน่ง : สท.เขต ๒
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นายคำเสาร์ สวนจันทร์
ตำแหน่ง : สท.เขต ๒
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ
ชื่อ-สกุล : นางประคอง ทองเหง้า
ตำแหน่ง : สท.เขต ๒
กลุ่มงาน : สภาท้องถิ่น
ลักษณะของงาน : สภาท้องถิ่น
โทรศัพท์มือถือ : ติดต่อ คลิกเพื่อโทร
E-Mail : ติดต่อ คลิกเพื่อส่งข้อความ

นายสุพจน์   นามโคตร

นายสุพจน์ นามโคตร
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายอดิศักดิ์    วงโยธา

นายอดิศักดิ์ วงโยธา
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายช่วง   รินทวุธ

นายช่วง รินทวุธ
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำสำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่