คณะผู้บริหาร :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

นายวรวุฒิ หล้าทุม
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:083-9036762 -


นายวรวุฒิ หล้าทุม
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:083-9036762 -


นายวรวุฒิ หล้าทุม
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:083-9036762 -


นายสายัณ สินทร
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:084-9523928 -


นายเอนก ลุนนากัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:082-8515868 -


นายสายัณ สินทร
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:084-9523928 -


นายเอนก ลุนนากัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:082-8515868 -


นายสายัณ สินทร
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:084-9523928 -


นายเอนก ลุนนากัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:082-8515868 -


นายบุญล้น ขานพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:095-1413950 -


นางสาวพัชรี แหล่ป้อง
เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

คณะผู้บริหาร
โทร:084-0925342 -


นายบุญล้น ขานพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:095-1413950 -


นางสาวพัชรี แหล่ป้อง
เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

คณะผู้บริหาร
โทร:084-0925342 -


นายบุญล้น ขานพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร:095-1413950 -


นางสาวพัชรี แหล่ป้อง
เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

คณะผู้บริหาร
โทร:084-0925342 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย