สมาชิกสภาเทศบาล :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

นายประดิษฐ์ นวลบุญมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084-6813791 -


นายประดิษฐ์ นวลบุญมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084-6813791 -


นายประดิษฐ์ นวลบุญมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084-6813791 -


นายสุวิทย์ โพธิปัสสา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:083-2016866 -


นายสุวิทย์ โพธิปัสสา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:083-2016866 -


นายสุวิทย์ โพธิปัสสา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:083-2016866 -


นางสาววราภรณ์ ปีหมอก
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:061-7138295 -


นายจักรวัฒน์ ชาลีนาง
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:085-0071866 -


นายสมบัติ อาจมนตรี
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:094-9032003 -


นายราชันย์ เนื่องคันธีร์
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:082-3782891 -


นางสาววราภรณ์ ปีหมอก
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:061-7138295 -


นายจักรวัฒน์ ชาลีนาง
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:085-0071866 -


นายสมบัติ อาจมนตรี
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:094-9032003 -


นายราชันย์ เนื่องคันธีร์
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:082-3782891 -


นางสาววราภรณ์ ปีหมอก
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:061-7138295 -


นายจักรวัฒน์ ชาลีนาง
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:085-0071866 -


นายสมบัติ อาจมนตรี
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:094-9032003 -


นายราชันย์ เนื่องคันธีร์
สท. เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:082-3782891 -


นายรุ่ง สวนจันทร์
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:061-1072315 -


นายฉัตรชัย คำงาม
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:083-3334652 -


นางประคอง ทองเหง้า
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080-1863465 -


นางพรชุรี อ่อนสะอาด
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:065-0931660 -


นายธวัชชัย ราชเหลา
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080-7639242 -


นายสุพจน์ สุริวงศ์
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:099-1691440 -


นายรุ่ง สวนจันทร์
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:061-1072315 -


นายฉัตรชัย คำงาม
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:083-3334652 -


นางประคอง ทองเหง้า
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080-1863465 -


นางพรชุรี อ่อนสะอาด
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:065-0931660 -


นายธวัชชัย ราชเหลา
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080-7639242 -


นายสุพจน์ สุริวงศ์
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:099-1691440 -


นายรุ่ง สวนจันทร์
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:061-1072315 -


นายฉัตรชัย คำงาม
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:083-3334652 -


นางประคอง ทองเหง้า
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080-1863465 -


นางพรชุรี อ่อนสะอาด
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:065-0931660 -


นายธวัชชัย ราชเหลา
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:080-7639242 -


นายสุพจน์ สุริวงศ์
สท. เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:099-1691440 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย