คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

-คู่มือ ปฏิบัติงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คู่มือการเงินและบัญชี

-เรื่อง ฎีการอการจัดทำเช็ค (ตรวจรับฎีกาและเอกสาร)

-เรื่อง จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน

-เรื่อง บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e/GP

-เรื่อง ฎีกาที่จัดทำก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-เรื่อง ค้นหา/แก้ไข/ยกเลิก บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

-เรื่อง การจัดทำเช็ค

-เรื่อง ยกเลิกการจัดทำเช็ค

-เรื่อง บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ จัดซื้อจัดจ้าง/บันทึกข้อมูลการทำสัญญา/ข้อตกลง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

-คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ

-แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่2)พ.ศ. 2562

-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่3)พ.ศ. 2564

-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล ITA สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย