Perspectives on Open Data [Integrity and Transparency Assessment: ITA] :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

"การเปิดเผยข้อมูลคือสิ่งที่จะมาช่วยเป็นเกราะคุ้มกันให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเพื่อประชาชนและเพื่อสังคมได้มากขึ้น" การประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐมีความชัดเจนขึ้น มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และลดโอกาสการทุจริตให้น้อยลง มาร่วมกันเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแบบวัด OIT เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวท่าน ทั้งกับสังคม และกับประชาชนทุกคนข้อมูลพื้นฐาน

ระบบสารบรรณกลาง เทศบาลตำบลยางคำ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะ ข้อมูลการติดต่อ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล ITA สายตรง/ผู้บริหาร Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย