สำนักปลัดเทศบาล :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

นายปรัชญา เจียรจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายปรัชญา เจียรจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายปรัชญา เจียรจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวรอยโก้ สุดตะนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวรอยโก้ สุดตะนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวรอยโก้ สุดตะนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


จ่าเอกสมพล พุธละ
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายสหัสวรรษ ศักดาอัศวิน
นิติกร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


จ่าเอกสมพล พุธละ
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายสหัสวรรษ ศักดาอัศวิน
นิติกร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


จ่าเอกสมพล พุธละ
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายสหัสวรรษ ศักดาอัศวิน
นิติกร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวสุภาพร ขัวคินี
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวศิยาภา สุวรรณชนะ
นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


จ่าเอกปัญญา มีพิมล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวสุภาพร ขัวคินี
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวศิยาภา สุวรรณชนะ
นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


จ่าเอกปัญญา มีพิมล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวสุภาพร ขัวคินี
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวศิยาภา สุวรรณชนะ
นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


จ่าเอกปัญญา มีพิมล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวยุพา อุดม
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักวิชาการสุขาภิบาล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


สิบเอกยงยุทธ พุทธวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสมร สินทร
ผู้ช่วย นักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวยุพา อุดม
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักวิชาการสุขาภิบาล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


สิบเอกยงยุทธ พุทธวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสมร สินทร
ผู้ช่วย นักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวยุพา อุดม
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
นักวิชาการสุขาภิบาล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


สิบเอกยงยุทธ พุทธวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสมร สินทร
ผู้ช่วย นักจัดการงานทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวเคลือวัลย์ หล้าทุม
ผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางจิตตรา จันทร์บุญ
ผู้ช่วย นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายประกิจ ดวงมณี
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเกษตร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวเคลือวัลย์ หล้าทุม
ผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางจิตตรา จันทร์บุญ
ผู้ช่วย นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายประกิจ ดวงมณี
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเกษตร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวเคลือวัลย์ หล้าทุม
ผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางจิตตรา จันทร์บุญ
ผู้ช่วย นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายประกิจ ดวงมณี
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเกษตร
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายชูชาติ มูลแวง
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายสมชิด มีทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายไพรัตน์ อาจมูลตรี
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายชูชาติ มูลแวง
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายสมชิด มีทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายไพรัตน์ อาจมูลตรี
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


-
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายชูชาติ มูลแวง
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายสมชิด มีทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายไพรัตน์ อาจมูลตรี
พนักงานขับรถยนต์
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายวีระพงษ์ เอื้อนพรหมราช
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายศุภชัย จันทร์ประทัด
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายอำนวย โคตรบอง
ภารโรง
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวปรียานุช แสงโฮง
คนงาน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายวีระพงษ์ เอื้อนพรหมราช
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายศุภชัย จันทร์ประทัด
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายอำนวย โคตรบอง
ภารโรง
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวปรียานุช แสงโฮง
คนงาน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายวีระพงษ์ เอื้อนพรหมราช
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายศุภชัย จันทร์ประทัด
พนักงานดับเพลิง
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นายอำนวย โคตรบอง
ภารโรง
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -


นางสาวปรียานุช แสงโฮง
คนงาน
สำนักปลัดเทศบาล
โทร:- -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย