กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

นายพงษ์พรรณ ไวว่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:0810539018 -


นายพงษ์พรรณ ไวว่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:0810539018 -


นายพงษ์พรรณ ไวว่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:0810539018 -


นางประภารัตน์ สีมันตะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางประภารัตน์ สีมันตะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางประภารัตน์ สีมันตะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางวรรณวิมล คำจันลา
นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวสุภาพร ชูลิขิต
เจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
ผู้ช่วย นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางวรรณวิมล คำจันลา
นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวสุภาพร ชูลิขิต
เจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
ผู้ช่วย นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางวรรณวิมล คำจันลา
นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวสุภาพร ชูลิขิต
เจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
ผู้ช่วย นักวิชาการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางหนูกิจ ตาแหวน
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวละมัย หล้าทุม
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางหนูกิจ ตาแหวน
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวละมัย หล้าทุม
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางหนูกิจ ตาแหวน
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวละมัย หล้าทุม
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสดใส สาบุญปัน
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางภัชรี มูลแวง
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสดใส สาบุญปัน
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางภัชรี มูลแวง
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสดใส สาบุญปัน
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางภัชรี มูลแวง
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
ครู
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวพรรสวรรณ กองลุน
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวภัทรา แสนนาม
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางวลาพร ละดาดาษ
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวพรรสวรรณ กองลุน
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวภัทรา แสนนาม
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางวลาพร ละดาดาษ
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวพรรสวรรณ กองลุน
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวภัทรา แสนนาม
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางวลาพร ละดาดาษ
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวรสรินทร์ นามโคตร
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวจันทร์จิรา พาลา
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวรสรินทร์ นามโคตร
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวจันทร์จิรา พาลา
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวรสรินทร์ นามโคตร
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวจันทร์จิรา พาลา
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


-
ผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย