กองช่าง :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
โทร:- -


-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
โทร:- -


-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่าง
โทร:- -


-
นายช่างโยธา
กองช่าง
โทร:- -


-
นายช่างโยธา
กองช่าง
โทร:- -


-
นายช่างโยธา
กองช่าง
โทร:- -


นายเพชรฤาชา วังคะฮาด
ผู้ช่วย นายช่างโยธา
กองช่าง
โทร:- -


นายเสกสรรค์ จันทร์พรม
ผู้ช่วย นายช่างไฟฟ้า
กองช่าง
โทร:- -


นางสาวสุดารัตน์ ป่าเขือ
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ
กองช่าง
โทร:- -


นายเพชรฤาชา วังคะฮาด
ผู้ช่วย นายช่างโยธา
กองช่าง
โทร:- -


นายเสกสรรค์ จันทร์พรม
ผู้ช่วย นายช่างไฟฟ้า
กองช่าง
โทร:- -


นางสาวสุดารัตน์ ป่าเขือ
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ
กองช่าง
โทร:- -


นายเพชรฤาชา วังคะฮาด
ผู้ช่วย นายช่างโยธา
กองช่าง
โทร:- -


นายเสกสรรค์ จันทร์พรม
ผู้ช่วย นายช่างไฟฟ้า
กองช่าง
โทร:- -


นางสาวสุดารัตน์ ป่าเขือ
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ
กองช่าง
โทร:- -


นายใจเพชร ไชยยงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
กองช่าง
โทร:- -


-
พนักงานขับรถยนต์
กองช่าง
โทร:- -


-
คนงาน
กองช่าง
โทร:- -


นายใจเพชร ไชยยงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
กองช่าง
โทร:- -


-
พนักงานขับรถยนต์
กองช่าง
โทร:- -


-
คนงาน
กองช่าง
โทร:- -


นายใจเพชร ไชยยงค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
กองช่าง
โทร:- -


-
พนักงานขับรถยนต์
กองช่าง
โทร:- -


-
คนงาน
กองช่าง
โทร:- -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย