สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัตืราชการแทนปลัดเทศบาล :: แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง :: แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ :: รายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ อาหารเสริม (นม) ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2565 :: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน :: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนางิ้ว ม.5 :: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 :: แบบ บก.01 โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านยางคำ ม.2 (เส้นทางจาก สวนนางบัวลี ถึง หนองทุ่ม) ::


Perspectives on Open Data [Integrity and Transparency Assessment: ITA]

"การเปิดเผยข้อมูลคือสิ่งที่จะมาช่วยเป็นเกราะคุ้มกันให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเพื่อประชาชนและเพื่อสังคมได้มากขึ้น" การประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐมีความชัดเจนขึ้น มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และลดโอกาสการทุจริตให้น้อยลง มาร่วมกันเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแบบวัด OIT เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ จะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวท่าน ทั้งกับสังคม และกับประชาชนทุกคน


ภาพกิจกรรม

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหาอื่นๆที่ต้องการแสดง

คำถามที่พบบ่อย

กิจกรรมบน Facebook

เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

นายวรวุฒิ หล้าทุม

นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 083-9036762
Email : -

นายสายัณ สินทร

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 084-9523928
Email : -

นายเอนก ลุนนากัน

รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 082-8515868
Email : -

นายบุญล้น ขานพล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางคำ
คณะผู้บริหาร
โทร : 095-1413950
Email : -

นางสาวพัชรี แหล่ป้อง

เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

คณะผู้บริหาร
โทร : 084-0925342
Email : -

นายประดิษฐ์ นวลบุญมา

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-6813791
Email : -

นายสุวิทย์ โพธิปัสสา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-2016866
Email : -

นายสุระชัย ศิลาศรี

ปลัดเทศบาลตำบลยางคำ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 099-3699225
Email : -


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
บริการประชาชน ทต.ยางคำ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย