งานตรวจสอบภายใน :: สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ข้อมูล ITA Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

  • งานตรวจสอบภายใน
    งานตรวจสอบภายใน
    เผยแพร่วันที่111 : 3 ต.ค. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 446

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ประกาศ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่นายกเทศมนตรีตำบลยางคำสั่งให้ปฏิบัติ

-แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-นโยบายหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

-นโยบายหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในและการเก็บรักษาข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายใน

-ประกาศ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่นายกเทศมนตรีตำบลยางคำสั่งให้ปฏิบัติ

-คำสั่งเทศบาลตำบลยางคำ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

-แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2)

-แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1)

-แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                          ข้อมูลพื้นฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารบรรณกลาง เทศบาลตำบลยางคำ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะ ข้อมูลการติดต่อ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล ITA สายตรง/ผู้บริหาร Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานพัฒนาชุมชน
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย